ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - İKİNCİ BÖLÜM 26MAR
ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ - İKİNCİ BÖLÜM

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİ

İKİNCİ BÖLÜM

Muayene ve Damgalama İşlemleri

Muayene

MADDE 5 – (1) Sayaçlar, Kanunda belirtilen aşağıdaki muayenelere tabi tutulur:

a) İlk muayene.

b) Periyodik muayene.

c) Ani muayene.

ç) Şikâyet muayenesi.

d) Stok muayenesi.

Muayene için temel gerekler ve sorumluluklar

MADDE 6 – (1) Sayaçların; ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak tip onayı alınmış, muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilmesi gerekir.

(2) Piyasaya arz edilecek sayaçların, yazılımları da dâhil olmak üzere ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek tüm bölümlerinin mekanik ve/veya elektronik olarak güvenlik altına alınmış olması gerekir.

(3) Sayaçların kullanma/montaj kılavuzunda belirtildiği şekilde tesisata montajının yapılması ve harici sıcaklık sensör/sensörlerinin tesisata monte edilerek mühür altına alınması gerekir. Bu konudaki sorumlular hakkında 14/4/2008 tarihli ve 26847 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(4) İlk defa tesisata monte edilecek sayaçta kullanılacak mühür, sayaç imalatçısını veya ithalatçısını simgeleyecek bir işarete ve/veya bilgiye sahip olur.

(5) Muayene veya tamir amacıyla yerinden sökülüp tekrar takılması gereken sayaçlarda kullanılacak mühür, Servis Hizmetleri Yetki Belgesine haiz servisi simgeleyici bir işarete ve/veya bilgiye sahip olur. Mühür, servis tarafından muayenesi veya tamiri veya ayarı yapılan her sayaç ile birlikte montajı sırasında yerine takılmak üzere verilir.

(6) Sayaçların piyasaya arzından sonraki muayene işlemleri kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır.

(7) Sayaçların tamiri, bakımı, ayarı, muayenesi ve damgalanması ile ilgili işlemleri yapan servisler ile bu servislerde çalışan teknik personelin Bakanlıkça belgelendirilmiş olması gerekir. Bu işlemlerin yetki belgesine sahip olmayan servislerce ve kişilerce yapılması yasaktır.

(8) Sayaçların muayene işlemlerine başlamadan önce yapılan duyusal incelemede, damganın olmadığı veya damgaya müdahale edildiği veya damgası uygun olduğu halde sayaca müdahale edildiği tespit edilen veya bu kanaate varılan durumlarda sayacın muayenesi yapılmaz.

(9) Yapılan muayene sonucu uygun bulunan sayaçlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre damgalanır.

(10) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü; üretici, ithalatçı, servis ve diğer kuruluşların laboratuvarlarından/tesislerinden gerek gördüğü takdirde ücretsiz olarak yararlanabilir.

(11) Bu Yönetmelik gereklerinin ihlal edilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptırım uygulanır.

İlk muayene

MADDE 7 – (1) İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen sayaçların satışa veya kullanılmaya başlanmalarından önce veya ithal edilen sayaçların yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olunan sayaçların tamir ve ayarından sonra yapılan muayenedir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki sayaçların piyasaya arzından önceki ilk muayenesi; onaylanmış kuruluş veya onaylanmış kuruluştan yetki alan üreticisi tarafından yapılır.

(3) Kullanımda olan sayaçlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilerek tamiri yapılması gerekenler için tip onay değişikliğine ihtiyaç duyuluyorsa, sayaçların ilk muayenesi bu maddenin ikinci fıkrasına göre yapılır.

(4) Kullanımda olan sayaçlardan muayeneleri sonucunda ayarının bozuk olduğu tespit edilerek tamiri yapılması gerekenler için tip onay değişikliğine ihtiyaç duyulmuyorsa, servisler tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre sayaçlar muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde çalışanlar damgalanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tekrar tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

Periyodik muayene

MADDE 8 – (1) Periyodik muayene; belli sürelerde olmak üzere sayaçlar için yapılan genel muayenedir. Sayaçların periyodik muayene süresi beş yıldır. Bu süre tarih olarak değil yıl olarak izlenir. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında, damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır.

(2) Sayaçların periyodik muayenesi kullanıcı tarafından servislerde yaptırılır. Periyodik muayene için, periyodik muayene süresinin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai saati bitimine kadar servislere müracaat edilir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Müracaatı uygun bulunanlara servis tarafından; sayaçların markası, modeli/tipi, seri numarası, üretim yılı, kullanıldığı yerin adresi ve müracaat tarihini belirten bir belge verilir. Bu belge, sayacın muayenesi tamamlanıncaya kadar istenildiğinde ilgililere ibraz edilmek üzere saklanır. Servisler, periyodik muayene müracaat süresinin bitimini takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine kadar tüm müracaatları elektronik ortamda ilgili il müdürlüğüne bildirir. Ayrıca bu müracaatlar yazılı olarak da o yılın en geç 15 Mart tarihine kadar ilgili il müdürlüğüne iletilir.

(3) Periyodik muayenesi yapılacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,

c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde çalışanlar damgalanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(5) Servis tarafından yapılan kontrollerde üçüncü fıkrada belirtilen şartların uygunluğuyla ilgili tereddüt oluştuğunda, sayaçların periyodik muayenesi yapılmaz. Bu durumda servis tarafından, üç nüsha Uygunsuzluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden teslim edilir. Bir nüshası da serviste muhafaza edilir. Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususlarla ilgili olarak, il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlem yapılır. Mevzuata aykırı bir durum yoksa il müdürlüğünce söz konusu sayacın servis tarafından muayene işlemlerinin yapılması sağlanır.

(6) Sayaçların damga süresinin geçmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere, servis tarafından üç nüsha Uygunsuzluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden teslim edilir. Bir nüshası da serviste muhafaza edilir. Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususla ilgili il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda gerekli kanuni işlem yapılır. Sayaç, servis tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur ve MİH içinde çalışanlar damgalanır. MİH içinde çalışmayanlar ise tamir ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(7) Periyodik muayene sonucunda doğru çalışmadığı tespit edilen sayaçlara herhangi bir cezai işlem uygulanmaz.

(8) Periyodik muayene için alınacak muayene ve damgalama ücreti kullanıcıya aittir.

Ani muayene

MADDE 9 – (1) Ani muayene, Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün görecekleri lüzum üzerine piyasaya arz edilmiş olan sayaçların bulundukları yerde habersizce yapılan muayenedir.

(2) Ani muayeneye tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,

c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi durumunda sayaç, kullanıcısı tarafından servise gönderilerek bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğü tarafından muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse, gerekli kanuni işlem yapılır. Kullanıcı tarafından sayacın tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise müracaat edilir. Servis, bahse konu sayaç ile ilgili yaptığı işlemler hakkında ilgili il müdürlüğünü bilgilendirir.

(4) İkinci fıkrada belirtilen şartlar sağlanmıyorsa kanuni işlem yapılır.

(5) Genel Müdürlük ve/veya il müdürlüğünün ani muayenede, servislerin laboratuvarlarından/tesislerinden faydalanması durumunda servis herhangi bir ücret talep etmez.

(6) Ani muayene sonucunda tamir, bakım, ayar, muayene ve damgalama işlemleri yapılmak üzere servise gönderilen sayaçlar ile ilgili masraflar kullanıcı tarafından karşılanır.

Şikâyet muayenesi

MADDE 10 – (1) Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

(2) Sayacın şikâyet muayene müracaatı, yazılı olarak servislere yapılır. Müracaat dilekçesinde; müracaatı yapanın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri ile birlikte şikâyete konu sayacın kullanıldığı yerin adres bilgileri bulunur.

(3) Şikâyet muayenesine tabi tutulacak sayacın öncelikle ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak piyasaya arz edilip edilmediği kontrol edilir. Bunun için sayacın;

a) Tip onay belgesinin olup olmadığı,

b) Etiket bilgilerinin ve işaretlerinin uygun olup olmadığı,

c) Üzerinde bulunan damgaların uygun olup olmadığı,

ç) Damgasına ve/veya sayaca müdahale edilip edilmediği,

kontrol edilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse sayaca herhangi bir kanuni işlem yapılmaz; tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.

(5) Muayene sonucunda; sayacın sınıfını, markasını, tipini, seri numarasını, üretim yılını, kullanıldığı yerin adresini, müracaat sahibinin adı soyadı ve iletişim bilgilerini içeren ve sayacın muayene sonucunu gösteren üç nüsha rapor düzenlenerek, muayeneyi yapan teknik personel ve/veya servis yetkilisi tarafından imzalanır. Raporun bir nüshası müracaat sahibine, bir nüshası il müdürlüğüne gönderilir, bir nüshası da serviste muhafaza edilir.

(6) Servis tarafından yapılan kontrollerde bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartların uygunluğu ile ilgili tereddüt oluştuğunda servis tarafından üç nüsha Uygunsuzluk Tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanağın; bir nüshası yazı ekinde ilgili il müdürlüğüne, bir nüshası posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak müracaat sahibine, tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden beş iş günü içinde gönderilir veya elden verilir ve bir nüshası da serviste muhafaza edilir. Uygunsuzluk tutanağında belirtilen hususlar ile ilgili il müdürlüğünce yerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda mevzuata aykırı bir durum varsa gerekli kanuni işlem yapılır. Mevzuata aykırı bir durum yoksa il müdürlüğünce söz konusu sayacın servis tarafından muayene işlemlerinin yapılması sağlanır.

(7) Müracaatın kullanıcı tarafından yapılması durumunda; sayacın doğru veya hatalı çıkmasına bakılmaksızın muayene giderleri kendisine aittir.

(8) Müracaatın kullanıcı dışında diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;

a) Yapılan muayene sonucunda, sayacın doğru çalıştığının tespit edilmesi halinde muayene giderleri müracaat sahibine aittir.

b) Sayacın hatalı çalıştığının tespit edilmesi halinde ise bu ücretler kullanıcıya aittir. Muayene sonucunda sayacın tamir, bakım, ayar gibi işlemlere tabi tutulması veya değişmesi gerekirse bu masraflar yine kullanıcı tarafından karşılanır.

(9) Servis tarafından yapılan şikâyet muayenesinde; herhangi bir tamir, bakım, ayar gerektirmeyen durumlarda alınacak muayene ve damgalama ücreti 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde belirtilen muayene ve damgalama ücretinden fazla olamaz.

Stok muayenesi

MADDE 11 – (1) Stok muayenesi, ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan sayaçların periyodik muayene süreleri içinde tekrar tabi tutuldukları bir muayene şeklidir.

(2) Stok muayenesi servisler tarafından yapılır.

(3) Stok muayenesi 8 inci madde hükümlerine göre yapılır.

(4) Stok muayenesinin yaptırılmasından, sayacı stokta bulunduran sorumludur.

(5) Muayene ve damgalama ücreti, sayacı stokta bulunduran tarafından ödenir.

Servisler tarafından kullanılacak damgalar

MADDE 12 – (1) Servislerce yapılacak muayenelerde kullanılacak tüm damgalar güvenilir ve izlenebilir olmalıdır. Sitikır veya hologram etiket olarak kullanılacak damgalar, kendiliğinden yapışma özelliğine sahip, tahrip edilmeden kaldırılamayacak ve periyodik muayene süresince özelliğini kaybetmeyecek nitelikte olmalıdır. Kurşun damgalar, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane Matbaası Genel Müdürlüğünde yaptırılır. Kullanılacak damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler sorumludur. Damgalar yaptırılmadan önce Bakanlığa müracaat edilerek izin alınması ve kaydettirilmesi gerekir.

(2) Servisler tarafından kullanılacak damgada; servis tarafından belirlenen servisi tanıtıcı işaret/logo, servisin kodu, damganın yapıldığı yılın son iki rakamı ve muayeneyi yapan personele ait kodlamaların bulunması gerekir.

(3) Damga, tip onayına esas damga planında belirtilen ve sayacın ayarlarına müdahale edilebilecek noktalarına uygulanır.

Muayene ve damgalama ücreti

MADDE 13 – (1) Sayaçlar için muayene ve damgalama ücreti 50 TL’dir.

(2) Sayaçların muayene ve damgalama işlemlerinden alınacak ücretler Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliği ile Bakanlıkça her yıl yeniden belirlenir ve bu Yönetmelikte belirlenen miktar ve esaslara göre muayene ve damgalama ücreti alınır.

Mücbir sebepler

MADDE 14 – (1) Sayacın periyodik ve stok muayene müracaatlarını ve/veya söz konusu muayenelerin yapılmasını engelleyecek yangın, deprem, sel gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda bu işlemler Bakan onayı ile ertelenebilir.

Muayene ve Damgalama İşlemleri

KALİTENİN VE HİZMETİ DOĞRU ADRESİ

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için info@asisenerji.com veya 0.312 247 17 24 ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.